Usługi

Wycena nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w wycenie nieruchomości wykonywanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Oferuje pełen wachlarz usług z zakresu wyceny obejmujący określenie wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej, bankowo-hipotecznej, jak również wartości godziwej.

Rodzaje wycenianych nieruchomości:
 • wycena biur
 • wycena lokali użytkowych
 • wycena magazynów
 • wycena hoteli
 • wycena zakładów przemysłowych
 • wycena zakładów produkcyjnych
 • wycena lokali i pawilonów handlowych
 • wycena gruntów inwestycyjnych
 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena domów jednorodzinnych
 • wycena domów wielorodzinnych
 • wycena gruntów niezabudowanych
 • wycena gruntów zabudowane
 • wycena gruntów rolnych
 • wycena gruntów leśnych
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • służebności

Poza współpracą z Klientami indywidualnymi kancelaria świadczy usługi dla:

 • administracji publicznej oraz instytucji i agencji państwowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych czy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia ceny w trybie przetargu, wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wyceny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego, wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu czy najemcy,
 • banków – wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, wyceny egzekucyjne,
 • deweloperów i inwestorów – wyceny inwestycji na potrzeby finansowania, księgowe oraz sprzedaży.


 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • negocjacji ceny
 • darowizn i spadków
 • podziału majątków
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (banku)
 • celów podatkowych i księgowych
 • sprawozdań finansowych, amortyzacji, aportów
 • oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości
 • wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej
Wycena przedsiębiorstw

Każdy projekt wyceny przedsiębiorstwa wymaga indywidualnego podejścia. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i celu jaki wycena ma spełnić, stosowane są odmienne metody pracy. Zawsze analizowane są wszelkie czynniki mogące wpływać na wartość firmy. W skład wyceny wchodzi dogłębna analiza danych finansowych, danych o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale również sama branża i otoczenie firmy. Wiedza dotycząca wartości firmy stanowi jeden ze strategicznych elementów jej zarządzania, stanowiąc podstawę do podejmowania kluczowych decyzji. Wycena przedsiębiorstwa pozwala ocenić rzeczywistą pozycję spółki na rynku, określić jej możliwości w zakresie inwestowania, a także podjąć rozmowy dotyczące fuzji, przejęcia czy przeprowadzenia oferty publicznej.

Kancelaria opracowuje również wyceny na potrzeby M&A, restrukturyzacji, upadłości, postępowań sądowych oraz rozliczeń między wspólnikami.

Modelowanie finansowe

Modelowanie finansowe to narzędzie niezwykle istotne w procesie realizacji projektu inwestycyjnego. Daje ono możliwość pokazania przyszłych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie jak również pokazanie ryzyk spoczywających na projekcie. Analiza finansowa obok analizy strategicznej jest najistotniejszym elementem planowania projektu. Ma ona szczególne znaczenie zwłaszcza przy przedsięwzięciach o znacznej wartości jak i tych finansowanych pieniędzmi ze źródeł zewnętrznych. Wykonanie szczegółowych analiz wymaga użycia modelu finansowego zawierającego szczegółowe projekcje przyszłych przepływów pieniężnych i ryzyk przedsięwzięcia jak również ma możliwość prezentacji scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa i analizę wrażliwości na kluczowe parametry przychodowe i kosztowe przedsiębiorstwa.

Modelowanie finansowe jest bardzo szerokim pojęciem i ma wiele zastosowań. Jest ono wykorzystywane w dużej ilości procesów m.in. wycen DCF jak również procesach M&A oraz procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Odpowiednio skonstruowany model finansowy jest rdzeniem każdego projektu finansowego pokazującym jego zasadność.

Ekspertyzy

Opracowania i ekspertyzy dotyczące:

 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • wyceny maszyn i urządzeń;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • sporządzenie kosztorysu.
Współpraca B2B

Jeśli chciałbyś podjąć współpracę B2B z kancelarią APRIZO skontaktuj się

Naszą wizją jest stworzenie nowoczesnej kancelarii nastawionej na potrzeby klientów. W sposób uczciwy pomaganiem klientom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i efektywnym rozporządzaniu majątkiem.

APRIZO stawia na wartości, którymi założyciel sam na co dzień kieruje się w swoim życiu:

Odpowiedzialność
Uczciwość
Profesjonalizm
Skuteczność